COP27 was olie- en gasbeurs De Klimaatconferentie in Egypte is afgelopen. De politieke gevangenen onder dictator Sisi zullen het in de gevangenis weer verder zonder media-aandacht moeten doen. De honderden privéjets van regeringsleiders en CEO’s zijn huiswaarts gekeerd. Feike Sijbesma kwam over de klimaatconferentie vertellen in TV-programma Buitenhof. De voormalig CEO van DSM is tegenwoordig als klimaatlobbyist co-voorzitter van the Global Centre of Adaptation en voorzitter van Alliance CEO Climate Leaders. Een club van 150 monopolies met bedrijven die bepaald niet het beste voor hebben met het klimaat en de wereldbevolking. Zoals Tata, de grootste uitstoter van CO2 in Nederland, die de omwonenden ziek maakt met kankerverwekkende stoffen. Sijbesma schetste een overzichtje van de uitkomsten van de klimaatconferentie: de afgesproken 100 miljard dollar, die vanaf 2015 jaarlijks bij elkaar gebracht moet worden om verdere klimaatschade te voorkomen, wordt niet gehaald en blijft steken bij 83 miljard. De door CEO’s veelgeprezen pot geld voor aanpassing aan de klimaatproblemen is niet gevuld. En van het schadefonds dat op deze klimaattop is afgesproken om de landen te compenseren die nauwelijks bijdragen aan klimaat- vernietiging (zoals landen met hongersnoden in Afrika en Pakistan dat voor een groot deel overstroomd is), is niet duidelijk hoe groot het moet worden, wie het gaat betalen en wie ervan zal profiteren. Het Parijsdoel van maximaal 1,5 graden opwarming – op zich volstrekt onvoldoende gezien de huidige klimaatverwoesting - bleef ternauwernood overeind. Het beëindigen van het verbruik van fossiele brandstoffen is weer verder naar de toekomst geschoven. In de eindtekst is nu een verwijzing opgenomen naar ‘emissiearme en hernieuwbare energie’. Hiermee wordt de deur verder open gezet voor uitbreiding van gaswinning – minder vervuilend dan steenkool. De olie- en gasindustrie was dan ook oververtegenwoordigd op deze COP27: 636 lobbyisten werden geteld. In de landendelegaties zelf wemelt het van vertegenwoordigers van olie- en gasmonopolies. Een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap laat zien dat de fossiele subsidies in 2021 zijn verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Wereldwijd wordt er nu 700 miljard dollar per jaar aan subsidies verleend aan de fossiele industrie – productie en verbruik. In Nederland gaat het om meer dan 48 miljoen overheidssubsidie per dag. Met het voorgenomen energieplafond zal dat zeker niet minder worden. Kapitalisme voert naar een klimaatramp – socialisme is de weg naar eenheid van mens en natuur. Meer dan ooit wordt duidelijk: neem de aarde in eigen hand, voordat ze verbrandt!
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!