Vol Nederland is vol, dat is nu toch wel bewezen. Waarom anders moeten asielzoekers in tenten slapen? Als je eerste reactie is: dan zullen er wel plotseling veel meer zijn, dan heb je de Eric van der Burg-prijs gewonnen. Dat mensen dit gaan denken is namelijk de bedoeling. Onder het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt de COA. En dat is de Centrale Opvang Asielzoekers. En die besloot van de ene op de andere dag geen asielzoekers meer te plaatsen. Grote koppen in de kranten over het overvolle Nederland. Intussen heeft de regering weer uitgebreid kunnen leuteren over hoe moeilijk het wel niet is om ‘al’ die asielzoekers te huisvesten. En wordt de volgende actie weer voorbereid: woningzoekenden moeten er alvast rekening mee gaan houden dat het toewijzen van woningen vertraagd zal gaan worden, vanwege het onderbrengen van asielzoekers. Van woningnood zelf is uiteraard geen sprake. Het werkelijke probleem van Van der Burg en diensmederegeringsleden is de ‘tegenvallers’ in uitgaven en inkomsten. En wat wordt consequent als eerste tegenvaller genoemd: jawel, de opvang van asielzoekers. Je kunt je afvragen waar dat geld werkelijk aan besteed wordt. Maar ondanks alle ‘tegenvallers’ zal er toch extra geld gereserveerd worden voor investeringen. Nee, niet in de sociale woningbouw. Ondanks het al tientallen jaren bestaande tekort aan betaalbare woningen, wordt daar juist verder op bezuinigd. De extra investeringen zijn bestemd voor de infrastructuur, zodat de grote bedrijven hun spullen snel en goedkoop kunnen vervoeren en managers een eerste klas plaats in de hoge-snelheidstrein kunnen nemen. De bezuinigingen zullen vooral werkenden en werklozen treffen. De regering is daarin niet bescheiden en spreekt over een achteruitgang in koopkracht voor volgend jaar. Dat roept verzet op. Dit jaar en volgend jaar. Om daarvan af te leiden en demensen te verdelen, dáárom slapen er mensen in Nederland in de open lucht. (Dit commentaar komt uit de Rode Morgen van 13 juli 1993, alleen de namen zijn veranderd: het kapitalisme lost geen enkel probleem van de gewone mensen op – en de Nederlandse regering al helemaal niet)
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!