Rutte: ‘Ik hoor heel Nederland zuchten’ Een nieuwe regering, een nieuwe lockdown. Hoewel: een echte lockdown is het niet, want de winsteconomie moet blijven draaien. En een nieuwe regering is het ook niet. Met de voortzetting van de huidige coalitie in Rutte IV krijgt de VVD-er dynastieke trekjes. Het coalitieakkoord belooft miljarden. Rechts Nederland vraagt zich zelfs af: heeft de VVD in de onderhandelingen niet teveel weggeven? Maar zoals altijd is er een verschil tussen degenen die geven en zij die nemen. Weggegeven worden er miljarden, betaald uit een verhoging van de staatsschuld die door de grote bedrijven en hun regering uiteindelijk op de werkende bevolking zal worden verhaald. Genomen wordt er 35 miljard euro, voornamelijk door de energieconcerns en andere grote vervuilers. Om te vergroenen. Dat is: zo lang mogelijk doorgaan met het verstoken van olie en aardgas en de CO2 uitstoot wegmoffelen onder de Noordzee. Want Shell heeft inmiddels wel een kantoor in Londen, maar de raffinaderijen en fabrieken staan in Nederland - en de Nederlandse staat slooft zich uit als dienstverlener van de grote internationale monopolies. Vijf miljard voor twee nieuwe kerncentrales, als banier voor de antimilieustrijd van rechts - en Borssele wordt opengehouden Het geld voor echt duurzame projecten is op. Eind september zei onderzoeksinstituut TNO dat zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in ‘energiearmoede’ leven. De problemen zijn het grootst in het noordoosten van het land – ja, daar waar ze het gas oppompen. Het coalitieakkoord is niet anders dan een herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste van de monopolies. Vijf miljard is ook het bedrag dat bezuinigd wordt op de zorg. Of niet extra wordt uitgegeven – het komt er in ieder geval niet bij: geen salarisverhoging voor de collega’s in de zorg. Meer geld om oorlog te voeren. Harder beleid tegen vluchtelingen. Illegaliteit wordt officieel strafbaar. Terwijl de ondernemersorganisatie VNO-NCW spreekt van een ‘heel compleet akkoord’, is er verontwaardiging over de verhoging van het minimumloon met welgeteld 82 centen bruto per uur – om in de woorden van de regering ‘het bestaansminimum te verstevigen’. Dit geldt overigens niet voor AOW-ers: hun bestaans- minimum heeft blijkbaar geen versteviging nodig. Het was van tevoren duidelijk dat van een kapitalistische regering alleen kapitalistisch beleid te verwachten is – met een hoop praatjes eromheen om de mensen illusies in de ogen te strooien. Uiteindelijk beslissen de strijdende massa’s over de toekomst: de milieu- en arbeidersbeweging in hun strijd tegen de dreigende milieucatastrofe. Strijdende vakbondsleden tegen de sloop van hun koopkracht door prijsinflatie – voor verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden. Strijden met perspectief: voor een socialistische solidaire maatschappij!
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!