Helder Minister Helder (VVD) is minister van Langdurige Zorg. Daarvoor was zij bestuurslid en woordvoerder van Actiz. In die functie verdedigde zij te vuur en te zwaard het regeringsbeleid dat collega’s in de zorg geen beschermingsmiddelen zoals mondmaskers mochten dragen. Meer dan 140.000 collega’s raakten besmet, duizenden ouderen en tientallen collega’s vonden de dood. Helder was naast woordvoerder van Actiz ook bestuurder van zorgorganisatie ‘tanteLouise’. In regering Rutte IV werd ze bevorderd tot minister van Langdurige Zorg en Sport. Blijkbaar had ze haar sporen verdiend; gewetenloos de hand op de knip houden waar het de gezondheid en het leven van kwetsbare mensen en collega’s in de zorg betreft. De regering Rutte II bezuinigde in 2015 een groot deel van de langdurige zorg weg. Verzorgingshuizen en andere zorginstellingen voor gehandicapten, jeugd, psychiatrische patiënten werden gesloten. De mensenmoesten thuis blijven en zouden daar geholpen worden. Gevolg: enorme wachtlijsten, gebrek aan hulp, enorme stress en werkdruk voor collega’s in de zorg. Helder zet in regering Rutte IV de volgende stappen in de afbraak. Want zorg die geld kost en geen winst oplevert, daar kan volgens haar wel een streep doorheen. Een greep uit haar plannen: 600 miljoen weghalen bij wijkzorg, 80 miljoen bij huisartsen, de bezettingsnorm van twee op acht cliënten loslaten, de maximale aanrijtijd van 45 minuten van een ambulance naar een ziekenhuis schrappen. De 25.000 geplande verpleeghuisplekken worden geschrapt als het aan haar ligt, want in het verpleeghuis zou alleen maar plaats zijn voormensenmetmeerdere zware problemen,Waarschijnlijk heeft ze bij haar zorginstelling tanteLouise nooit om zich heen gekeken. Volgens Helder zou de standaard moeten worden: de wijkverpleging komt niet meer langs, maar gaat beeldbellen, zet eenmedicijnrobot in voor de pillen, zet een gpstracker in voor dementerenden, sensoren die aangeven wanneer hun incontinentiemateriaal vol is en heupgordels tegen letsel bij vallen. Technologische uitvindingen kunnen helpen om de zorg te verbeteren. Helder wil ze inzetten om de zorg af te breken. Het kapitalisme draait zo iedere vooruitgang in zijn tegendeel. Zorgcollega’s mogen ondertussen rustig op een houtje bijten. De 9%loonachterstand wordt niet ingehaald als het aan Helder ligt en aan de 11% inflatie heeft ze ook geen boodschap. Dit terwijl vier op de tien verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg nu geldzorgen hebben. Helder heeft de handschoen geworpen. Het is aan de zorg om deze op te pakken en de strijd aan te binden. Het CNV bepleit acties zonder protest. Dat is bedelen en zal niet helpen. Wat helpt zijn effectieve acties zoals zondagsdiensten en stakingen voor heldere eisen - met zoveel mogelijk (zorg) sectoren samen. Voor eisen als automatische prijscompensatie, lonen omhoog, werkdruk drastisch omlaag, vaste teams, een bezetting van twee op acht en samen in de nacht, vaste roosters en veilige werkomstandigheden.
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!