CAO’s openbreken - Lonen en uitkeringen omhoog! In de media wordt gesproken over een ‘forse’ loonstijging in de CAO’s. Wat de werkende mensen vooral ervaren is een fors gat in hun koopkracht. De CAO-lonen zijn in het eerste kwartaal gemiddeld met 2,4% gestegen en in april gemiddeld met 3,5%. Van de eis van 14 euro minimumloon is nog niet veel terecht gekomen. 440.000 collega’s hebben een loon van tien à elf euro per uur. Dat zijn voor een groot deel jongeren. De regering kondigde met veel tam tam aan dat de minimumlonen eerder verhoogd worden vanwege de hoge inflatie. Maar een stapsgewijze verhoging van 80 cent per uur in drie jaar is een belediging en een provocatie. In januari pleitte het FNV-bestuur voor automatische prijscompensatie. De eis was dat de lonen automatisch moeten meestijgen met de prijzen en dat dit moet worden vastgelegd in de CAO’s. Want, zo zegt Mariëtte van Dijk van FNV: “behoud van de waarde van het bestaande salaris moet geen onderdeel van de onderhandeling zijn, maar vastgelegd worden in de CAO”. Wat er daarna is gebeurd met de eis van het FNV bestuur of met Mariëtte is niet bekend,maar in de CAO- onderhandelingen is er niet voor geknokt. Collega’s moeten blijkbaar zelf de daad bij het woord voegen door te eisen dat de CAO’s open worden gebroken en door automatische prijscompensatie op te eisen. In het kapitalisme worden de rijker rijker omdat de armen armer worden. En juist wanneer het kapitalisme steeds grotere en diepere crises veroorzaakt. Een pandemie of oorlog maakt de winsten van de monopoliekapitalisten vetter. Shell boekte in het eerste kwartaal van 2022 7,6 miljard extra oorlogswinst, terwijl de gewone mensen hun energierekening en benzine niet meer kunnen betalen. De energielasten zijn 157% hoger dan een jaar geleden. Een energierekening van 200 euro per maand komt daarmee op 514 euro per maand. Het laatste half jaar zijn de voedselprijzen met 11% gestegen, maar de pandemie heeft tegelijkertijd 62 nieuwe miljardairs in de voedselsector opgeleverd. (Cijfer Oxfam) Het kapitalistisch systeem heeft zich verstrikt in tegenstellingen die het niet kan oplossen. Dat kunnen alleen de volkeren van de wereld doen. De werkende klasse in Nederland kan haar steentje bijdragen. Het eigen belang gaat hand in hand met de strijd voor wereldvrede. Voor eisen als: Stop wapenleveranties aan Oekraïne! Onmiddellijk staakt het vuren! Bevriezen van de prijzen van noodzakelijke levensmiddelen, energie en benzine! Automatische prijscompensatie!
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!