1 Mei arbeidersstrijd bevrijdt de maatschappij Op 1 mei - de internationale strijddag van de arbeiders- klasse - gaan wereldwijd werkende mensen de straat op. In Nederland in verschillende steden. 1 mei staat internationaal in het teken van de strijd tegen oorlog. Want opnieuw heeft de concurrentie tussen imperialistische machtsblokken om invloedssferen, grondstoffen en afzetmarkten een gruwelijke oorlog gebaard, die kan escaleren naar een derde wereldoorlog. Het stelt de internationale arbeidersklasse dringend voor de vraag hoe zij dit moorddadige wereldsysteem kan overwinnen. Om met Bertolt Brecht te spreken: ‘we moeten deze wereld niet verlaten als goede mensen, maar een goede wereld verlaten’. De Nederlandse regering is reactionair naar buiten en naar binnen. Een verhoging van de oorlogsbudgetten met vier miljard - om in verbinding met de EU en de NAVO de belangen van de monopoliebedrijven in de strijd om Oekraïne veilig te stellen. Naar binnen worden de oorlogslasten afgewenteld op de werkende bevolking met enorme prijsstijgingen en energielasten. In de pandemie hebben de diepe zakken van minister Hoekstra de grote bedrijven geholpen en de verschillen tussen arm en rijk vergoot. Het vermogen van de 2120 rijkste Nederlanders groeide verder en is inmiddels groter dan dat van de tien miljoen armste inwoners. In verkiezingstijd liggen de woorden zorg en onderwijs in de mond van alle politici bestorven, maar de problemen worden jaar na jaar groter. Voor werkende mensen en vooral jongeren is een huis niet te vinden en niet te betalen. Opeenvolgende IPCC-rapporten laten de toenemende milieuvernietiging zien, maar de regering blijft doorgaan met miljardensubsidies op fossiele brandstoffen, ondergrondse CO2 opslag en kernenergie. Rutte III viel over het toeslagenschandaal met zijn racistische belasting- politiek. Onder Rutte IV moeten tienduizenden getroffen gezinnen drie jaar wachten tot zij hun dossier mogen inzien, laat staan dat ze volledig gecompenseerd worden. Van mensen met vermogen wordt de belasting op spaargeld onmiddellijk stopgezet, na een uitspraak van de Hoge Raad. Op 1 mei demonstreren werkende mensen wereldwijd dat zij verbonden zijn en gezamenlijk de strijd aan gaan voor een vreedzame, rechtvaardige wereld - waar de eenheid tussen mens en natuur wordt hersteld. Zo lang de economie van de kapitalisten leidend is, worden de problemen van de wereldbevolking alleen maar groter. De verbondenheid van de internationale arbeidersklasse maakt verzet tegen onrechtvaardige oorlogen een noodzaak, want werkende mensen hebben dezelfde klassenbelangen en kunnen zich niet laten gebruiken door de ene of de andere imperialistische regering - arbeiders schieten niet op arbeiders! Op 1 mei komen collega’s van verschillende sectoren bij elkaar. Met de afwenteling van de crisis- en oorlogslasten is de werkelijke inflatie opgelopen tot 12% in maart. De minimale loonstijgingen die in de CAO’s worden afgesproken betekenen verdere inkomensachteruitgang. ‘Waarom wordt er niet gestaakt’, verzucht een collega van PostNL met zijn hongerloon en de zoveelste werkdrukverhoging. ‘Waarom worden wij niet geholpen’, verzucht de collega uit de zorg met long covid. ‘Waarom werk ik hard en kan ik toch geen betaalbaar huis vinden’, verzucht de jongere. Wat te doen? We zullen het zelf moeten doen. Voluit strijden voor de belangen van de arbeidersklasse, de knellende kaders doorbreken van de kapitalistische winsteconomie die is ingericht om de rijken rijker te maken en alleen maar leidt tot crisis en oorlog. De knellende kaders doorbreken van de reformistische vakbondspolitiek, maar juist de vakbonds- macht ontplooien. Ruim baan geven aan de strijd om het leven van iedereen te verrijken, de resultaten van het werk voor iedereen in te zetten en een andere manier van leven en samenleven te organiseren. Niet ieder voor zich, maar voor alle mensen - het echte socialisme.
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Trots op ICOR
internationalisme
de toekomst!