ICOR-Europa: asielrecht en solidariteit met vluchtelingen! Sinds begin november is het aantal vluchtelingen dat in het grensgebied van Polen en Wit-Rusland onder onmenselijke omstandigheden naar de EU probeert te komen, tot tienduizenden gestegen. Ze komen uit Syrië, Afghanistan, Iran en Irak. Terwijl het reactionaire regime van Loekasjenko de vluchtelingen gebruikt als pressiemiddel tegen het door de EU opgelegde sanctiebeleid, heeft Polen de nood- toestand in het grensgebied afgekondigd. Twaalfduizend soldaten en politieagenten zijn aan de grens gestationeerd, prikkeldraadversperringen zijn aangebracht om de vluchtelingen tegen te houden. Elke dag zijn er ‘pushbacks’, dat wil zeggen de gedwongen terugkeer van vluchtelingen naar het grondgebied van Wit-Rusland, hetgeen in strijd is met het internationaal recht. Mensen lijden honger, verdragen bittere kou en er zijn de eerste doden. De verontwaardiging van de EU en de voorzitter van de EU-Commissie Ursula von der Leyen over de machinaties van het regime in Belarus zijn pure hypocrisie. De maatregelen van de fascistoïde en ultra reactionaire Poolse PIS-regering worden door de EU gesteund. De EU stelt ook verdere sancties tegen Loekasjenko voor en de inzet van de EU-grenswachten Frontex. We zijn getuige van een dramatische escalatie van de interimperialistische tegenstellingen. De solidariteit groeit en moet worden versterkt! Poolse moeders organiseerden demonstraties aan de grens en duizenden demonstreren in de hoofdstad en ook in Krakau onder het motto: ‘Stop de foltering aan de grens’. De steeds gewelddadiger afsluiting van de buitengrenzen van de EU is een uiting van een verscherpte ruk naar rechts. ICOR veroordeelt dit misdadige EU-beleid. Organiseer in heel Europa een strijdbare beweging voor solidariteit onder de vluchtelingen - voor een onbeperkt asielrecht voor alle onderdrukte mensen, op een antifascistische basis. Onze solidariteit gaat uit naar alle organisaties en bewegingen die wereldwijd strijden tegen het imperialisme. ICOR veroordeelt de plannen en daden van het EU- imperialisme voor verdere bewapening enmilitarisering, zoals ondermeer de EU-grensbewakingstroepen Frontex
revolutionair
1 december 2021
De vierde ICOR-wereld- conferentie vond met groot succes plaats in Europa – in oktober 2021. Er namen 31 delegaties uit 25 landen deel. De conferentie werd veilig doorgevoerd onder moeilijke omstandigheden in het licht van de coronapandemie en ondanks reisbeperkingen en anticommunistische tegen- werkingen. De conferentie ontving groeten van ICOR-leden die wegens de situatie niet konden komen, ook van de in China vervolgde communisten van MLM die het lidmaatschap van ICOR hebben aangevraagd, en van organisaties van de arbeiders-, vrouwen-, volks- en vluchtelingenbeweging. Een multilateraal organisatie- team met vrijwilligers van acht nationaliteiten zorgde er op betrouwbare wijze voor dat de conferentie op hoog niveau kon worden georganiseerd. Dit bewijst: in discussiëren, beraadslagen en beslissen, maar ook in het organiseren van het dagelijks leven en in het strijden en vieren staat ICOR aan de top. De eenheid van theorie en praktijk en de solidaire samen- hang zijn belangrijke troeven. Uitgaande van de inleidende toespraak van de oude en nieuwe hoofdcoördinator Monika Gärtner-Engel werd op de 4e ICOR Wereldconferentie uitvoerig, grondig en diep- gaand gediscussieerd over de ontwikkeling van het imperialistische wereldsysteem en de internationale klassen- strijd. De resultaten van deze bespreking werden vastgelegd in een slotresolutie. Daarin staat onder andere: “In het imperialistische wereldbestel, in de arbeidersstrijd en de strijd van de massa’s, zijn snelle, vaak onvoorspelbare veranderingen en ook revolutionaire ontwikkelingen te verwachten. Er zijn tekenen van een algemene sociale crisis van het imperialistische wereld- systeem. De materiële basis voor het socialisme bestaat!” De 4e ICOR-Wereldconferentie evalueerde de strijd van de arbeiders en volkeren tegen de ruk naar rechts van de heersers wereldwijd en besprak de “crisis van de ideologie van de bourgeoisie en de ontwikkeling van de proletarische ideologie met inbegrip van het belang van ideologisch werk voor bewustzijnsvorming onder de arbeidersklasse en de massa’s” en de “ideologische en organisatorische situatie van de socialistische beweging in de wereld... De Wereld- conferentie mobiliseerde ons revolutionaire vertrouwen. Objectief gezien zijn de omstandigheden gunstig voor de socialistische revolutie wereldwijd. Er vindt noodzakelijkerwijs onder de heersende omstandigheden een strijd plaats om de leiding in de arbeiders- en massa- beweging. Daartoe werd op de conferentie gesproken over de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren voor het in praktijk brengen van de theorie van het communisme”. (Uit de slotresolutie) Ook het verantwoordings- verslag van het ICC werd uitvoerig en zeer grondig besproken en unaniem aangenomen, met veel kritisch-zelfkritische voorstellen voor verbetering. ICOR versterkte zijn financiële onafhankelijkheid en ook de 4e Wereldconferentie kon zichzelf financieren. Er werden tal van resoluties aangenomen voor de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van ICOR. De 4e ICOR-Wereldconferentie heeft zeven essentiële conclusies getrokken voor het werk in de komende jaren: de concentratie op de opbouw van sterke revolutionaire partijen en organisaties, de intensivering van het ophelderingswerk over het imperialisme en het perspectief van het socialisme, het winnen van de jeugd, de sterkere ontwikkeling van praktische samenwerking en coördinatie, de sterkere ontwikkeling van de revolutionaire vrouwen- politiek, de strikte aandacht voor veiligheid en een speciale focus op de opbouw van ICOR in het Midden-Oosten/West- Azië. Met 21 aangenomen resoluties over de dagelijkse politiek nam de 4e ICOR-Wereldconferentie een standpunt in over belangrijke strijdpunten en kwesties - onder andere over Palestina, Koerdistan, Tunesië, India, het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, alsmede tegen het anticommunisme. De conferentie verbond zich aan de bevordering van de zelforganisatie van vluchtelingen en van verdere vormen van organisatie van intercontinentale solidariteit. In de aanloop naar de 4e ICOR-Wereldconferentie konden alle vier de continentale conferenties met succes worden gehouden. Zij werden gekenmerkt door diepgaande discussies, een groot initiatief voor de verdere ontwikkeling van onze coördinatie en samenwerking op de continenten en een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Overal werden continentale coördinatoren, plaatsvervangers en financiële functionarissen, alsmede kascontroleurs gekozen. We zijn trots op ICOR! En goed voorbereid om - met het initiatief van alle aangesloten organisaties - de revolutionaire pool te vormen van oriëntatie, van praktische coördinatie en samenwerking, van versterkte organisatie en ideologisch- politieke eenwording. Vooruit met ICOR! Voorwaarts in de strijd voor bevrijding, democratie, vrijheid en socialisme! Voorwaarts naar het socialisme en communisme! (De documenten van de 4e ICOR-Wereldconferentie zijn te vinden op www.icor.info)
DVL
PiB
vertrouwen in
Energie-armoede
internationalisme
de toekomst!