Anti-imperialistisch, antifascistisch
Op 5 en 6 september vindt het eerste congres plaats van het internationale anti-imperialistisch antifascistisch eenheidsfront. Zo’n honderd delegaties uit de hele wereld buigen zich dan over de uitgangspunten en de organisatie van dit eenheidsfront. En vooral ook over de praktijk, want het front heeft een agenda voor de toekomst. Hieronder een gedeelte van de oproep. Laten we een internationaal anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront opbouwen tegen imperialistische plundering, verscherpte uitbuiting van mens en natuur, staatsterrorisme, fascisering, buitenlandse militaire interventie en agressieoorlogen! Voor nationale en sociale bevrijding, democratie, vrijheid en een menselijke maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking! De wereldwijde economische en financiële crisis van 2008 heeft de strijd over de herverdeling van de wereld versneld. De tegenstellingen in het imperialistisch-kapitalistische systeem spitsen zich toe. Nog steeds is het agressieve en volksvijandige Amerikaans imperialisme de sterkste imperialistische macht en de belangrijkste oorlogsstoker. In de huidige dominante tegenstelling streeft China ernaar de VS als in kracht afnemende supermacht te vervangen. De opkomst van een multipolaire wereld betekent zeker geen garantie voor vrede! Het eenheidsfront keert zich behalve tegen de VS tegen alle reactionaire en imperialistische krachten of allianties zoals de EU, Rusland, Turkije en anderen. De oorlog om Oekraïne maakt deel uit van deze imperialistische concurrentie. Het gevaar van een wereldoorlog en een kernoorlog groeit. Er zijn nieuwe machten ontstaan, terwijl andere achterop raken. Dat is de wet van de ongelijke ontwikkeling. Zo zijn uit voormalige koloniën of semi-koloniale en semi-feodale landen, neokoloniaal-afhankelijke of kapitalistische landen ontstaan en ook een aantal nieuwe imperialistische machten. Verenigd zijn zij alleen in hun uitbuiting en onderdrukking van de arbeidersklasse en de werkers, in hun vijandigheid jegens de bevrijdingsstrijd van het proletariaat, de volksmassa’s van de wereld en de revolutionaire partijen. Vele medestrijders en –strijdsters zien daarom de noodzaak het imperialisme op een revolutionaire manier te overwinnen met het perspectief van socialisme en communisme. Uit de triomftocht van het kapitalisme over de hele wereld is de arbeidersklasse versterkt met honderden miljoenen mensen tevoorschijn gekomen. Het is tijd dat de arbeiders en de onderdrukten van deze wereld zich aaneen sluiten in een gemeenschappelijke, groeiende en toekomstgerichte wereldomspannende beweging. Een nieuwe opleving van de anti-imperialistische bevrijdingsstrijd staat op de agenda van de geschiedenis. De internationale arbeidersklasse moet de ruggengraat en leidende kracht zijn van het anti-imperialistische eenheidsfront. Het anti-imperialistische eenheidsfront moet een antifascistisch eenheidsfront zijn, omdat er wereldwijd een gevaarlijke tendens tot fascisme is ontstaan in wisselwerking met de ruk naar rechts van regeringen en burgerlijke partijen. De overexploitatie van de natuur heeft een wereldwijde milieucatastrofe veroorzaakt die de levensvoorwaarden van de mensheid in gevaar brengt. Vooral de arbeiders en arbeidsters worden getroffen door ziek makende arbeidsomstandigheden; enorme volksmassa’s, vooral in de neokoloniale afhankelijke landen, worden getroffen door overstromingen, orkanen en droogtes. De strijd voor banen en vervangende banen, betere arbeidsomstandigheden of hogere lonen en sociale verworvenheden moeten verbonden en gecoördineerd worden met de strijd om het milieu te redden van de kapitalistische winsteconomie! Imperialisme betekent reactie over de hele linie. Het anti- imperialistische eenheidsfront zet daarom de strijd voor het behoud en de uitbreiding van de democratische rechten en vrijheden op de agenda. Op alle continenten zijn er dagelijks stakingen, die steeds meer verbonden zijn met de strijd en bewegingen van de brede massa’s. Deze strijd vindt echter nog steeds grotendeels afzonderlijk plaats, binnen een nationaal kader en zonder voldoende uitwisseling van informatie en wederzijdse steun van over de hele wereld. Alleen verenigd kan de internationale arbeidersklasse opstaan tegen het imperialistische wereldsysteem en de overhand krijgen! Het wereldproletariaat heeft het bondgenootschap nodig van en zoekt de verbinding met alle onderdrukten in deze wereld. Ons internationalisme verdedigt het recht om een toevluchtsoord te zoeken vanwege armoede, aantasting van het milieu, fascisme en reactionaire ideologieën. De bevrijdingsstrijd in veel landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, de bevrijdingsstrijd van het Filipijnse, Koerdische, Palestijnse volk en andere volkeren hebben hun gemeenschappelijke imperialistische tegenstander in het internationale financierskapitaal. Zij oefenen een revolutionaire invloed uit en hebben een toekomstgerichte uitstraling. Miljarden vrouwen worden bijzonder zwaar onderdrukt. Ze komen massaal in opstand en vormen een steeds sterkere democratische kracht. Ze moeten hun strijd voor gelijke rechten, tegen het patriarchaal-feodale karakter van samenlevingen, voor de bevrijding van de vrouw verbinden met de anti-imperialistische strijd en met de arbeiders en revolutionaire beweging. De jongeren van de wereld zien hun toekomst bedreigd. Ze lopen vaak voorop in de strijdbewegingen van de massa’s. Hun energie en kracht moeten worden gevestigd door een helder anti- imperialistisch bewustzijn en door hun vorming tot standvastige strijders voor de toekomst. Wij roepen op om de oprichting van het anti-imperialistische eenheidsfront te verbinden met een strategische discussie over hoe een samenleving vrij van uitbuiting en onderdrukking bevochten kan worden. De zoektocht naar een maatschappelijk alternatief onder de massa neemt duidelijk toe. Bestrijd het imperialisme! Ontwikkel het proletarisch internationalisme en internationale solidariteit! Arbeiders van alle landen, verenigt u! Proletariërs van alle landen, onderdrukten en onderdrukte volkeren, verenigt u! Voor de bevrijding van de mensheid van uitbuiting en onderdrukking!
1e Wereldcongres
1 september 2023
Eenheidsfront
dvl
pib
RM
RM
DVL
DVL
PiB
Woorden in daden omzetten
vakbondsstrijd
Initiatief vakbondsleden
gevraagd
1 september 2023
Eind juli voerde FNV-voorzitter Elzinga een klein propaganda- offensief. Bij Radio NPO een en in het FD (Financieele Dagblad) liet hij weten dat de FNV de strijd aangaat voor invoering van de automatische prijscompensatie in alle CAO’s: “Het is niet meer dan rechtvaardig dat wij onze gestegen kosten als werknemers ook door kunnen rekenen”, zo sprak hij in het FD. En hij voorspelde een ‘hete herfst’ als aan deze eis niet wordt toegegeven. Midden augustus maakt het CPB bekend dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft zal toenemen van 4,8% in 2023 naar 5,7% in 2024. De FNV-top stelde meteen de eis van automatische prijscompensatie opnieuw aan de orde. En voegde er een paar eisen aan toe: minimumuurloon naar 16 euro, huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget omhoog. Een actievoerende bond groeit Met deze eisen weet de FNV-top de harten van de ruim 900.000 leden te raken, zeker ook van de duizenden die lid zijn geworden door de acties voor behoud van koopkracht in 2022 en 2023. Een actievoerende vakbond groeit, een vakbond die blaft zonder te bijten – een vakbond die poldert - die krimpt. Het groeien van de armoede voor velen betekent ook het groeien van de rijkdom voor enkelen, de min in de koopkracht van de massa is de plus in de winsten van de grote bedrijven. De werkende mensen krijgen een steeds kleiner deel van de koek, de rijken een steeds groter deel. Tijd om daartegen in verzet te komen en heel de bakkerij op te eisen. Daden moeten van leden komen De ervaring leert dat grote woorden van de bondstop niet vanzelf gevolgd worden door grote daden. In december vorig jaar bracht de FNV-top een paar duizend actieve vakbondsleden bij elkaar in een tent in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de campagne ‘Nederland verdient beter’. Elzinga zei dat berekend was dat werkend Nederland 60 miljard euro had ingeleverd door het niet verhogen van het minimumloon en door het achterblijven van de lonen bij de inflatie. Voor de strijd voor die 60 miljard, daar willen actieve bondsleden zich graag voor inzetten. Maar de vakbondstop spreekt graag grote woorden – in de hoop daarmee het parlement onder druk te zetten, of om verkiezingen te beïnvloeden, of een beroep te doen op de ‘redelijkheid’ van de ondernemers. Zo vormen grote woorden vaak de begeleiding van verdere afbraak. Initiatief van onderen Er is veel actie gevoerd voor behoud van de koopkracht in 2022/2023. De ervaring leert dat daar waar actieve leden het initiatief nemen er resultaat kan worden behaald. Vaak wordt de stakingsoproep van bestuurders niet afgewacht, maar wordt er vanonder druk op de ketel gezet. Afwachten is inleveren. Deze ervaringen moeten een uitnodiging zijn aan actieve leden om hun collega’s te mobiliseren en nieuwe initiatieven te nemen. Automatische prijscompensatie en een minimumuurloon van 16 euro horen in elk CAO-eisenpakket thuis. Een ‘hete herfst’ kunnen de werkende mensen goed gebruiken.